- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Natural Feet

Praktijk voor Voetverzorging

 

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Natural Feet en een cliënt waarop Natural Feet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Natural Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. zal zoveel als Natural Feet redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Natural Feet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Natural Feet het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Natural Feet  de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Natural Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Bij in gebreke blijven van betaling, is Natural Feet genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een incassobureau. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

4. Betaling
Natural Feet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pinbetaling te voldoen.

Bij wijze van uitzondering zullen betalingen op rekening toegestaan worden. Dit na overleg voorafgaand aan de behandeling. De factuur dient binnen 7 dagen voldaan te worden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer. Bij uitblijven van betaling zal 1 herinnering worden verzonden. Indien ook hierna niet binnen 7 dagen tot betaling over wordt gegaan, worden er 2,50 administratiekosten extra in rekening gebracht.

Bij opnieuw uitblijven van betaling zal de factuur uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

 

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Natural Feet van alle gegevens, waarvan Natural Feet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Natural Feet neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Natural Feet zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

6. Geheimhouding
Natural Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Natural Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Natural Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Natural Feet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Natural Feet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

 

8. Beschadiging & diefstal
Natural Feet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Natural Feet meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Natural Feet.

Natural Feet moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Natural Feet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Natural Feet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Natural Feet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

 Neem even rustig de tijd om mijn website te bekijken. Ik zie u graag een keer in de praktijk!

FacebookMarianne Coffeng-Pisa
Paaldijk 166
1689 WE ZWAAG

T.  06-52324122
E.  naturalfeet@live.nl

U kunt mij makkelijk bereiken.....

Gevestigd in de Bangert Oosterpolder. Parkeren is mogelijk voor de deur. De praktijk is gevestigd op de begane grond, dus voor iedereen makkelijk te bereiken.

Pinnen? Ja graag!

U kunt in de praktijk pinnen. Makkelijk en veilig!

Wij zijn vandaag open van 09:00 tot 17:00 uur.


maandag gesloten    
dinsdag 09:00 - 17:00    
woensdag 09:00 - 17:00    
donderdag gesloten    
vrijdag 09:00 - 17:00    
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website